دیکتاتوری و دموکراسی امپراطوری درون ما

ما برای جامعه و کشور خود مشتاق دموکراسی هستیم و از دیکتاتورهای حاکم و ظالم مدام مینالیم. با این حال اغلب خود اسیر دیکتاتوری درونیم. مجموعه افکار درونمان را سانسور و فیلتر میکنیم. بسیاری ازافکار درست، علمی و ارزشمند را کنار میگذاریم و میدان میدهیم به افکار گزینشی مطلوب عادات و سودمندی های محدود و کوتاه مدتمان. گویی شورای نگهبان منطق گریزی درونمان داریم که گزینه های ارزشمند و علمی را حذف کرده و انتخابمان مرتب بین بد و بدتر است. ارزشمندترین و موثرترین دموکراسی زندگی، دموکراسی بهره گیری از افکار متنوع و انتخاب بهترین آنهاست با هر هزینه و دشواری. در این صورت نیز مجموعه بیشتری از افرادی خواهیم داشت که بتوانند دموکراسی را نیز در جامعه عملی کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.